...

 محصولات | Products 

شرکت های مختلفی دستگاه های تست نفت و فراورده های نفتی را که بر اساس روش های تست استاندارد ASTM و دیگر استانداردها طراحی شده اند ارائه می کنند. با توجه به گستردگی روش های تست استاندارد و تعدد دستگاه های مختلف تامین تمامی این دستگاه ها بوسیله یک شرکت سازنده امکان پذیر نمی باشد.
به منظور پوشش نسبتا کامل کلیه روش های تست استاندارد مورد نیاز مشتریان سبدی از محصولات برندهای اصلی این حوزه مانند PAC، KOEHLER، Anton Paar (Petrotest) ، LAWLER، NORMALAB ،TANAKA ،TANNAS و STANHOPE-SETA پیشنهاد می گردد.

دسته محصول خود را انتخاب کنید

 • Salts in Crude Oil
 • Sampling
 • Sulfur Content
 • Viscosity
 • Water and Sediment in Crude Oil
 • Water Content (Karl Fischer)

 • Flash Point / Fire Point
 • Film Thickens
 • Muffle Furnaces / Heater
 • Penetration
 • Reid Vapor Pressure
 • Rust Protection

 • Aniline Point
 • ASTM Thermometers
 • Carbon Residue
 • Color Measurement
 • Density/Specific Gravity
 • Distilation
 • General Purpose Baths

General Test Equioment

خواص فیزیکی | Physica Properties

 • Penetration
 • Roll Stability
 • Water Leaching
 • Water Spray Off
 • Water Washout Characteristics

 • Life Performance
 • Low Temperature Torque
 • Oil Separation
 • Oxidation Stability
 • Particle Contamination

 • Copper Strip Corrosion
 • Corrosion Preventive Properties
 • Dropping Point
 • Evaporation Loss
 • Grease Mobility
 • Leakage Tendency

Lubricating Grase Tests

خواص فیزیکی | Physica Properties

 • Gear Oil Oxidation Test
 • Thermal / Oxidation Stability 
 • Thin Film Oxidation Uptake (TFOUT)
 • Water Separability

 • Corrosivity / Oxidation
 • Demulsibility Characteristics
 • Evaporation Loss
 • Foaming Characteristics

 • Cloud & Pour Points
 • Coking Tendency
 • Copper Strip Corrosion
 • Corrosion of Lead

Lubricating Oil Tests

خواص فیزیکی | Physica Properties

 • Smoke Point
 • Thermal Oxidation Stability
 • Volatility of LPG
 • Viscosity
 • Water Content

 • Ethanol in Gasoline
 • Freezing Point
 • Oxidation Stability
 • Reid Vapor Pressure
 • Sediment Content

 • Antirust Properties of Pipe Line Cargoes
 • Carbon Residue
 • Cold Filter Plugging Point
 • Color Measurement
 • Copper Strip Corrosion
 • Gum Content

Fuel Tests

خواص فیزیکی | Physica Properties

 • Tensile Strength
 • Thin Film Oven Test
 • Water Content

 • Oil Content 
 • Penetration
 • Softening Point (Ring-and-Ball)
 • Staining Properties

 • Blocking & Picking Points
 • Breaking Point
 • Ductility
 • Melting Point

Bitumen & Wax Tests

خواص فیزیکی | Physica Properties

 • Nitrogen & Sulfur & Halides
 • Sulfur
 • Sulfur & Halides
 • Transportable Sulfur

 • Halides
 • Nitrogen
 • Nitrogen & Halides
 • Nitrogen & Sulfur

آنالیز عنصری | Elemental Analysis

 • Multidimensional Group Type
 • Naphtha
 • Natural Gas Analysis
 • Olefin
 • Oxygenates
 • Petrochemical Analysis
 • Refinery Gas Analysis
 • Simulated Distillation
 • Sulfur Trace Analysis
 • Wax

 • Applicated GC Gas Analysis
 • Aromatics
 • BioFuels
 • Crude
 • Customized Analysis
 • Detailed Hydrocarbon Analysis
 • Gasoline
 • GC Detector
 • Hydrocarbon Streams
 • LC Detector

کروماتوگرافی | Chromato graphy